Stortinget - Møte onsdag den 17. juni 2020

Dato: 17.06.2020
President: Magne Rommetveit
Dokument: (Innst. 383 S (2019–2020), jf. Prop. 105 S (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 1 [10:04:47]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2021 (Innst. 383 S (2019–2020), jf. Prop. 105 S (2019–2020))