Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 356 S (2019–2020), jf. Meld. St. 3 (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 4 [11:37:22]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2019 (Innst. 356 S (2019–2020), jf. Meld. St. 3 (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, sjå voteringskapittel