Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 132 (2019–2020), jf. Innst. 302 L (2019–2020) og Prop. 96 L (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 2 [09:03:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.) (Lovvedtak 132 (2019–2020), jf. Innst. 302 L (2019–2020) og Prop. 96 L (2019–2020))

Presidenten: Sakene gjelder lovanmerkning 2 og lovvedtak 132.

Ingen har bedt om ordet.

Votering, sjå voteringskapittel