Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 12 [13:43:41]

Referat

 • 1. (381) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft (Dokument 8:124 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2. (382) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland, Erlend Wiborg og Roy Steffensen om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge (Dokument 8:126 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (383) Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) (Dokument 9:1 (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (384) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på (Dokument 8:127 S (2019–2020))

Presidenten: Presidenten vil foreslå at representantforslaget sendes finanskomiteen.

Representanten Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg ber om at forslaget om forskudd til arbeidsløse tas til behandling etter § 39 c i forretningsordenen og tas inn på dagsordenen for møtet på mandag. Det handler om sikkerhetsnett for de arbeidsløse, som Stortinget har ønsket å sikre. Det haster. Hvis Stortinget ikke ønsker å være med på en hastebehandling, håper jeg vi i finanskomiteen kan få til en rask behandling der.

Presidenten: Da forsto jeg representanten Moxnes dit hen at han fremmer forslag om at dette tas til behandling etter § 39 c i Stortingets forretningsorden?

Bjørnar Moxnes (R) []: Ja, det er forslaget vårt – til mandagens møte. Det gjelder jo utbetalinger før sommeren.

Presidenten: Det voteres over behandlingsmåten.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om å sende forslaget til finanskomiteen og forslaget fra Rødt om å behandle forslaget etter § 39 c i forretningsordenen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Rødt ble presidentens forslag bifalt med 80 mot 6 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 13.46.35)

Videre ble referert:

 • 5. (385) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer (Dokument 8:125 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6. (386) Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) (Prop. 134 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (387) Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) (Prop. 132 L (2019–2020))

 • 8. (388) Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) (Prop. 133 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9. (389) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 25 (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.