Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 363 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 11 [13:15:41]

Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Innst. 363 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, sjå voteringskapittel

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.