Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Svein Roald Hansen i tiden fra og med 12. juni til og med 19. juni.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Siv Henriette Jacobsen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Siv Henriette Jacobsen er til stede og vil ta sete.

Representanten Himanshu Gulati vil fremsette et representantforslag.

Himanshu Gulati (FrP) []: Det er en glede å fremme et representantforslag på vegne av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Silje Hjemdal, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland, Erlend Wiborg, Roy Steffensen og meg selv om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg vil på vegne av Rødt fremme forslag om forskudd til arbeidsløse som ikke har fått penger de har rett på.

Siden forslaget handler om en sak om en løsning for dem som ikke har fått penger de skulle hatt i første halvdel av juni, og det haster, ønsker jeg at det blir behandlet etter § 39 c i forretningsordenen.

Presidenten: Representanten Petter Eide vil fremsette to representantforslag.

Petter Eide (SV) []: På vegne av SVs stortingsrepresentanter Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen vil jeg sette fram et forslag om å forhindre etnisk profilering fra politiet.

Det andre forslaget jeg vil sette fram, er fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og meg selv om å sikre lokalt tilstedeværende politi i Oslo.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Åslaug Sem-Jacobsen, Siv Mossleth og meg sjølv fremja eit forslag om ei kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorlege ruslidingar og psykiske lidingar.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil gjøre oppmerksom på at sakene nr. 3, 10 og 11 på dagens kart ikke har ligget ute i den reglementsmessige tid, dvs. 48 timer, jf. forretningsordenen § 46.

Presidenten vil likevel foreslå at sakene tas under behandling. Ingen innvendinger er kommet mot dette – og det anses vedtatt.

Sakene nr. 1 og 2 vil bli behandlet under ett.