Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2020

Dato: 12.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 16 [19:03:35]

Referat

 • 1. (314) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om medisinsk utstyr (Lovvedtak 79 (2019–2020))

  2. midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) (Lovvedtak 84 (2019–2020))

  3. lov om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) (Lovvedtak 66 (2019–2020))

  4. lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) (Lovvedtak 63 (2019–2020))

  – er sanksjonert under 7. mai 2020

 • 2. (315) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Lovvedtak 45 (2019–2020))

  – er sanksjonert under 12. mai 2020

 • 3. (316) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 8. mai 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  Samr.: Nr. 1–3 vert lagde ved møteboka.

 • 4. (317) Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner) (Prop. 100 L (2019–2020))

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (318) Lov om språk (språklova) (Prop. 108 L (2019–2020))

 • 6. (319) Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (Prop. 112 L (2019–2020))

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (320) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 (Prop. 117 S (2019–2020))

 • 8. (321) Revidert nasjonalbudsjett 2020 (Meld. St. 2 (2019–2020))

 • 9. (322) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 107 LS (2019–2020))

 • 10. (323) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (Prop. 113 L (2019–2020))

  Samr.: Nr. 7–10 vert sende finanskomiteen.

 • 11. (324) Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve (Meld. St. 24 (2019–2020))

 • 12. (325) Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) (Prop. 104 L (2019–2020))

  Samr.: Nr. 11 og 12 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 13. (326) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om å sette ned en totalberedskapskommisjon (Dokument 8:104 S (2019–2020))

  Samr.: Vert send justiskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 14. (327) Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Prop. 111 L (2019–2020))

  Samr.: Vert send justiskomiteen.

 • 15. (328) Kommuneproposisjonen 2021 (Prop. 105 S (2019–2020))

 • 16. (329) Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Prop. 109 L (2019–2020))

 • 17. (330) Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19) (Prop. 110 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 15–17 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (331) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om behovet for raskt å øke ekstrabevilgninger til kommunesektoren under koronakrisen (Dokument 8:103 S (2019–2020))

 • 19. (332) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken (Dokument 8:106 S (2019–2020))

Presidenten: Presidenten føreslår at referatpunkta 331 og 332 vert sende kommunal- og forvaltingskomiteen.

Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) []: Det gjelder 331 og 332. Når det gjelder 331, er det en del av krisepakkene som finanskomiteen nå behandler. Det handler om kommuneøkonomi. Den hører helt naturlig hjemme i finanskomiteen og bør behandles der. Det er finanskomiteen som nå sitter med fullmaktene til å forhandle fram enighet mellom partiene om krisepakkene.

Når det gjelder 332, ba vi ved møtets start i dag, da det forslaget ble fremmet – det handler om riving av Y-blokka – om at det blir behandlet etter forretningsordenens § 39 c, altså legges ut til offentlig innsyn og behandles direkte i Stortinget innen 48 timer. Det er fordi det haster.

Derfor foreslår vi at dette er de behandlingsmetodene som vil være mest hensiktsmessig for disse to forslagene.

Presidenten: Stortinget går då først til votering over behandlingsmåten når det gjeld Dokument 8:103 S for 2019–2020.

Presidenten har føreslått at det vert sendt til kommunal- og forvaltningskomiteen, mens representanten Karin Andersen har føreslått at det vert sendt til finanskomiteen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Karin Andersen vart forslaget frå presidenten vedteke med 79 mot 7 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.06.15)

Presidenten: Då går me til votering over behandlingsmåten når det gjeld Dokument 8:106 S for 2019–2020.

Presidenten har føreslått at det vert sendt til kommunal- og forvaltningskomiteen, mens representanten Karin Andersen har føreslått at det vert behandla etter forretningsordenens § 39 c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Karin Andersen vart forslaget frå presidenten vedteke med 80 mot 7 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.06.53)

Vidare vart referert:

 • 20. (333) Riksrevisjonens årsrapport for 2019 (Dokument 2 (2019–2020))

  Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 21. (334) Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/302 (Prop. 91 LS (2019–2020))

  Samr.: Vert send næringskomiteen, bortsett frå B, som vert send næringskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 22. (335) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021) (Prop. 99 S (2019–2020))

 • 23. (336) Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 115 L (2019–2020))

  Samr.: Nr. 22 og 23 vert sende næringskomiteen.

 • 24. (337) Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke (Prop. 101 LS (2019–2020))

  Samr.: Vert send transport- og kommunikasjonskomiteen, bortsett frå B, som vert send transport- og kommunikasjonskomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 25. (338) Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse) (Prop. 106 L (2019–2020))

 • 26. (339) Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 (Prop. 114 L (2019–2020))

  Samr.: Nr. 25 og 26 vert sende transport- og kommunikasjonskomiteen.

Ein heldt fram med behandlinga av