Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2020

Dato: 28.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 10 [17:16:29]

Referat

 • 1. (272) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) (Lovvedtak 78 (2019–2020))

  • 2. lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) (Lovvedtak 67 (2019–2020))

  • 3. lov om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) (Lovvedtak 64 (2019–2020))

  • 4. lov om endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) (Lovvedtak 80 (2019–2020))

  • 5. lov om endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser) (Lovvedtak 77 (2019–2020))

  • – er sanksjonert under 24. april 2020

 • 2. (273) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 24. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

 • 3. (274) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 24. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (275) Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 21 (2019–2020))

 • 5. (276) Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) (Prop. 87 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (277) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak (Meld. St. 20 (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (278) Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga) (Prop. 85 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt B, som sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (279) Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda) (Prop. 90 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9. (280) Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.) (Prop. 84 L (2019–2020))

 • 10. (281) Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.) (Prop. 86 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11. (282) Statsrekneskapen 2019 (Meld. St. 3 (2019–2020))

 • 12. (283) Finansmarkedsmeldingen 2020 (Meld. St. 22 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes finanskomiteen.

 • 13. (284) Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) (Prop. 88 L (2019–2020))

 • 14. (285) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Prop. 93 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 15. (286) Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) (Prop. 89 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (287) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket (Dokument 3:6 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17. (288) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Åsunn Lyngedal, Nils Kristen Sandtrøen og Cecilie Myrseth om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner (Dokument 8:89 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18. (289) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om transporttiltak i krisetid (Dokument 8:90 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 19. (290) Nordisk samarbeid (Meld. St. 23 (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.