Stortinget - Møte tirsdag den 4. februar 2020

Dato: 04.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 140 S (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 1 [10:03:06]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer (Innst. 140 S (2019–2020))

Talarar

Morten Wold (FrP) []: Presidentskapet legger i dag frem innstilling om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer. Presidentskapet fremmer et enstemmig forslag om at Stortinget fastsetter lønnen for Høyesteretts medlemmer som i innstillingen.

De siste ti årene har det ved behandlingen i Stortinget vært lagt til grunn at lønnsutviklingen for høyesterettsdommere bør følge nivået og lønnsutviklingen i det øvre sjikt av statlige lederlønninger.

Landets øverste dommere har en funksjon både faglig og konstitusjonelt som gjør det uheldig dersom lønnsutviklingen blir liggende under lønnsutviklingen i det øvre sjikt av statlige lederlønninger. Det er viktig at rekrutteringen til Høyesterett skjer fra både privat og offentlig sektor, herunder fra både ting- og lagmannsrettene. Ved regulering av lønnen til dommerne i Høyesterett har derfor presidentskapet særlig vektlagt den faktiske lønnsutviklingen for lederne i statens lederlønnssystem året før og utviklingen for dommerne i første og annen instans. Samtidig mener presidentskapet at det også vil være riktig å se noe hen til den alminnelige lønnsutvikling.

Lønnsreguleringen bør følge lønnsutviklingen for lederne i statens lederlønnssystem og utviklingen for dommerne i første og annen instans for relativt sett å ligge på samme nivå.

På denne bakgrunn anbefales derfor presidentskapets tilråding.

Petter Eide (SV) []: Dette er egentlig kun en stemmeforklaring fra SV. SV kommer til å stemme imot dette forslaget. Vi mener at det ikke er statens eller Stortingets oppgave å drive fram lønnsulikhet i samfunnet. De siste årene har det vært en betydelig lønnsulikhet, som har hatt veldig mange uheldige effekter som vi har tatt opp og diskutert på Stortinget før. Som Stortinget er kjent med, har SV tatt opp et forslag om at vi ønsker et lønnstak for ledere i staten som skal være tilsvarende statsministerens lønn.

På den bakgrunn kommer SV til å stemme imot forslaget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering, sjå voteringskapittel