Stortinget - Møte torsdag den 30. januar 2020

Dato: 30.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:03:43]

Referat

 • 1. (131) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 5 (2019–2020))

 • 2. (132) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 6 (2019–2020))

 • 3. (133) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 7 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (134) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Freddy André Øvstegård og Hans Inge Myrvold om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng (Dokument 8:52 S (2019–2020))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c (legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen).

 • 5. (135) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å rette opp urettferdige velferdskutt (Dokument 8:48 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (136) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser (Dokument 8:43 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (137) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene (Dokument 8:44 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (138) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Gisle Meininger Saudland om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia (Dokument 8:49 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9. (139) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse krafteksportkabelen NorthConnect (Dokument 8:53 S (2019–2020))

Presidenten: Referatpunkt 139 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen.

Representanten Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: Det gjelder vårt forslag vedrørende NorthConnect. Vi ønsker å behandle dette etter § 39 c i Stortingets forretningsorden. Begrunnelsen er at det er nødvendig at Stortinget raskt avklarer om det er flertall eller ikke for NorthConnect på Stortinget av hensyn til berørte parter, som både Norsk Industri, kraftselskapene og fagbevegelsen. Derfor ønsker vi en behandling som da er et par dagers gjennomsyn og så behandling i Stortinget.

Marit Arnstad (Sp) []: I saken om NorthConnect deler Senterpartiet fullt og helt Rødts synspunkt, men det er nå engang slik at det ligger et forslag til behandling i komiteen fra Senterpartiet om NorthConnect. Det er enda en sak, som er referert i dagens referat, fra Fremskrittspartiet om NorthConnect, og så vidt jeg vet, har også Arbeiderpartiet varslet en sak om NorthConnect. Da synes jeg det er mest ryddig at alle sakene går til behandling i komiteen.

Hadia Tajik (A) []: Til liks med representanten Arnstad meiner Arbeidarpartiet at alle forslaga knytte til NorthConnect bør behandlast samla i komiteen, der det jo er fleire forslag til behandling akkurat no. Det er ingen grunn til å behandla dette annleis.

Presidenten: Representanten Moxnes har altså anmodet om hastebehandling etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c, dvs. at forslaget legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling.

Presidenten vil vise til at komiteen har et annet forslag om NorthConnect til behandling, i tillegg til at et forslag fra Fremskrittspartiet om samme tema også er foreslått og vedtatt sendt til komitébehandling i dag, jf. referatpunkt 138.

Presidentens forslag er at referatpunkt 139 sendes til komitébehandling. Det voteres da alternativt mellom forslaget fra presidenten og representanten Bjørnar Moxnes’ forslag om hastebehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget fra presidenten og forslaget fra representanten Bjørnar Moxnes ble forslaget fra presidenten bifalt med 96 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 14.07.13)

Presidenten: Dermed er forslaget fra presidenten om komitébehandling vedtatt.

Videre ble referert:

 • 10. (140) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om styrkede abortrettigheter (Dokument 8:45 S (2019–2020))

 • 11. (141) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å rette opp urettferdige helsekutt (Dokument 8:47 S (2019–2020))

 • 12. (142) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken og Hege Haukeland Liadal om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom (Dokument 8:51 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 13. (143) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner (Dokument 8:46 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14. (144) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen om å stoppe salget av våre felles norske skoger (Dokument 8:50 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 15. (145) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om fergealternativ på E39 (Dokument 8:42 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av