Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2018

Dato: 11.12.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 7 [21:22:56]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.