Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2018

Dato: 11.12.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Representanten Mazyar Keshvari, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Oslo, Zaineb Al-Samarai, tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Venstres stortingsgruppe om permisjon for representanten Carl-Erik Grimstad i dagene 12. og 13. desember for å delta i møte i Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen i Strasbourg

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Kirsti Leirtrø i tiden fra og med 13. desember til og med 19. desember

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Sør-Trøndelag fylke: Kristian Torve

    • For Vestfold fylke: Kari-Lise Rørvik

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at Stortingets møte i dag fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–3 behandles under ett. – Det anses vedtatt.