Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2018

Dato: 06.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Jorunn Ringstad

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Den 12. september 2018 gikk tidligere stortingsrepresentant Jorunn Ringstad bort, 75 år gammel. Hun representerte Sogn og Fjordane og Senterpartiet på Stortinget fra 1993 til 2005.

Før Jorunn Ringstad gikk inn i politikken, jobbet hun i mange år som lærer ved Askvoll ungdomsskole. Hennes politiske engasjement ble for alvor vekket da hun i 1976 gikk inn i lokalpolitikken i Askvoll kommune. Drøyt ti år senere ble hun den første kvinnelige ordføreren i kommunen. I seks år markerte hun seg som en synlig og dyktig ordfører i Askvoll – før hun i 1993 ble valgt inn som representant i denne salen.

De tolv årene hun satt på Stortinget, var hun med på en stor og viktig tid for Senterpartiet – fra EU-kampen, via sentrumsregjeringen på slutten av 1990-tallet til det rød-grønne regjeringssamarbeidet fra 2005.

Da Jorunn Ringstad kom inn på Stortinget i 1993, var hun medlem i justiskomiteen i fire år, og deretter gikk hun inn i samferdselskomiteen. Å være samferdselspolitisk talsperson er en viktig rolle, og at Jorunn Ringstad hadde denne posisjonen i to perioder, sier mye om hvor mye hun betydde både for stortingsgruppen og partiet for øvrig.

Jorunn Ringstad var et arbeidsjern. Politisk sto hun godt plantet midt i partiet. Det gjorde sitt til at hun var en samlende person innad i gruppen. Hun fant veier og løsninger som ulike sider i Senterpartiet kunne være fornøyd med. Hun var lun og ryddig, og man visste alltid hvor man hadde henne. Kort sagt hadde folk tillit til Jorunn Ringstad. Det gjorde at hun bl.a. satt i gruppestyret, var parlamentarisk nestleder og medlem i Stortingets presidentskap.

Ved siden av politikken hadde hun også en rekke verv. Hun var bl.a. leder i veitilsynsutvalget og medlem i riksvalgstyret. I ti år var hun også med i styret for Helse Førde, først som styremedlem, så nestleder og til sist som styreleder.

Vi lyser fred over Jorunn Ringstads minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Else-May Botten, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra representantene Else-May Botten, Espen Barth Eide, Liv Kari Eskeland, Lars Haltbrekken, Stefan Heggelund, Gisle Meininger Saudland, samt fra den møtende vararepresentant for Vestfold Fylke, Renate Sølversen, om permisjon i tiden fra og med 10. desember til og med 14. desember, og fra representanten Ketil Kjenseth om permisjon i tiden fra og med 10. desember til og med 15. desember – alle for å delta i høynivådelen av den 24. partskonferanse under FNs klimakonvensjon og partsmøter under Kyotoprotokollen og Parisavtalen, COP24, i Katowice, Polen

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Heidi Greni i dagene 10. og 11. desember for å delta i presidiemøtet i Nordisk råd i Helsingfors.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Camilla Strandskog, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Stefan Heggelunds permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Vest-Agder fylke: Theodor Helland For Hordaland fylke: Sigurd Hille For Møre og Romsdal fylke: Anne Kristin Bryne For Oppland fylke: Ingjerd Thon Hagaseth For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland og Zaineb Al-Samarai For Sør-Trøndelag: Geir Arild Espnes og Mona Berger For Vestfold fylke: Henning Wold

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og meg sjølv setja fram eit forslag om å stoppa nedbygging av sengeplassar og auka døgnkapasiteten i psykisk helsevern.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.