Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Eirik Sivertsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Tove-Lise Torve, tar nå sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jenny Klinge fra og med 3. desember og inntil videre

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Hanne Dyveke Søttar fra og med 3. desember og inntil videre

 • fra representanten Une Bastholm om sykepermisjon fra og med 3. desember og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Møre og Romsdal fylke: Geir Inge Lien

  • For Nordland fylke: Grethe Andersen

  • For Oslo: Per Espen Stoknes

Presidenten:Geir Inge Lien, Grethe Andersen og Per Espen Stoknes er til stede og vil ta sete.

Statsråd Siv Jensen overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: På vegne av representantene Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Kjersti Toppe og meg sjøl vil jeg legge fram forslag om «endring av arbeidsmiljøloven slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak».

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken vil fremsette et representantforslag.

Audun Lysbakken (SV) []: På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og meg selv har jeg gleden av å framsette forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 30. november 2018:

«Endringer blant statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. november 2018 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Petter Kvinge Tvedt gis med virkning fra 14. desember 2018 avskjed som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Hanne-Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Bård Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.

Atle Simonsen gis avskjed som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Politisk rådgiver Rikard Knutsen utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at Stortingets møte i dag fortsetter utover kl. 16.00 til dagens kart er ferdigbehandlet.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett – og anser det som vedtatt.