Stortinget - Møte torsdag den 22. november 2018

Dato: 22.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 26. november til og med 28. november

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Åslaug Sem-Jacobsen i tiden fra og med 26. november til og med 28. november for å delta i Women Political Leaders Global Forum i Reykjavik

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i tiden fra og med 27. november til og med 29. november for å delta i møter om arktisk samarbeid i Brussel

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Telemark fylke, Olav Urbø, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Åslaug Sem-Jacobsens permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve 27.–28. november

  • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik 27.–29. november

  • For Telemark fylke: Heidi Herum 27.–28. november

Presidenten: Representanten Marit Arnstad vil fremsette et representantforslag.

Marit Arnstad (Sp) []: På vegne av representantene Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe og meg sjøl vil jeg legge fram et forslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette to representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: På vegne av representantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov.

På vegne av representantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og meg selv har jeg gleden av å sette fram et forslag om barnevernløftet II.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.