Stortinget - Møte onsdag den 21. november 2018

Dato: 21.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:59:31]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er dagens kart ferdig handsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.