Stortinget - Møte torsdag den 15. november 2018

Dato: 15.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Sogn og Fjordane fylke, Steinar Ness, har tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representantene Espen Barth Eide, Ingunn Foss og Marianne Marthinsen om permisjon i tiden fra og med 20. november til og med 23. november, alle for å delta i møter i EFTAs parlamentarikerkomité i Brussel

 • fra representantene Else-May Botten, Margunn Ebbesen, Willfred Nordlund, Tage Pettersen og Eirik Sivertsen om permisjon i tiden fra og med 20. november til og med 22. november, alle for å delta i Arktisk samarbeidsråds møter i Tórshavn

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra henholdsvis første vararepresentanter for Vest-Agder og Nordland fylker, Mathias Bernander og Elizabeth Åsjord Sire, og andre vararepresentant for Oslo, Didrik Beck, foreligger søknader om fritak for å møte i Stortinget i tiden fra og med 20. november til og med 22. november, under henholdsvis representantene Ingunn Foss, Margunn Ebbesen og Espen Barth Eides permisjoner, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Vest-Agder fylke: Benedichte Limmesand Hellestøl

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve

  • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik, Agnete Tjærandsen og Kari Anne Bøkestad Andreassen

  • For Oslo: Zaineb Al-Samarai og Inger Helene Vaaten

  • For Østfold fylke: Monica CarmenGåsvatn

Presidenten:Representanten Jette F. Christensen vil fremsette et representantforslag.

Jette F. Christensen (A) []: Jeg vil på vegne av meg selv få lov til å framsette et representantforslag om lov mot moderne slaveri.

Presidenten: Representanten Petter Eide vil fremsette et representantforslag.

Petter Eide (SV) []: Jeg vil få lov til å legge fram et representantforslag på vegne av Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og meg selv om en ny og tydelig norsk politikk overfor Saudi-Arabia.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av representantene Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og meg sjøl vil jeg sette fram et forslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

Presidenten: Representanten André N. Skjelstad vil fremsette et representantforslag.

André N. Skjelstad (V) []: På vegne av representantene Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos, Torhild Bransdal og meg selv vil jeg sette fram et forslag om endring av inndelingsloven § 17 og ber om så rask behandling som mulig.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: På vegner av Siv Mossleth og meg sjølv vil eg fremja eit forslag om å sikra kvinner rett til erstatning etter alvorlege fødselsskadar.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.