Stortinget - Møte onsdag den 24. oktober 2018

Dato: 24.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Mona Fagerås og Hege Haukeland Liadal, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Statsråd Jan Tore Sanner overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat 25. oktober).

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan vil fremsette et representantforslag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: På vegne av representantene Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om å utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens bompengesystem.

Presidenten: Representanten Petter Eide vil fremsette to representantforslag.

Petter Eide (SV) []: På vegne av Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og meg selv vil jeg legge fram et forslag om å sikre nasjonsdekkende tiltak mot hatkriminalitet.

Det andre forslaget er fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås og meg selv, og det handler om et krafttak mot mishandling og vold i nære relasjoner, knyttet til politiets arbeid.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: På vegne av meg selv fremmer jeg forslag om å stanse tvangssammenslåing av fylker.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om likelønn – fra ord til handling.

Presidenten: Representanten Nils Kristen Sandtrøen vil fremsette et representantforslag.

Nils Kristen Sandtrøen (A) []: På vegne av representantene Jonas Gahr Støre, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Terje Aasland, Maria Aasen-Svensrud og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon på norske ressurser.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.