Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 (under arbeid)

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 104 (2018–2019), jf. Innst. 371 L (2018–2019) og Prop. 109 L (2018–2019))

Innhald

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Sak nr. 30 [17:18:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) (Lovvedtak 104 (2018–2019), jf. Innst. 371 L (2018–2019) og Prop. 109 L (2018–2019))