Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 (under arbeid)

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 94 (2018–2019), jf. Innst. 350 L (2018–2019) og Prop. 95 L (2018–2019))

Innhald

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Sak nr. 20 [17:18:14]

Stortingets vedtak til lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) (Lovvedtak 94 (2018–2019), jf. Innst. 350 L (2018–2019) og Prop. 95 L (2018–2019))