Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 *

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 90 (2018–2019), jf. Innst. 336 L (2018–2019) og Prop. 96 LS (2018–2019))

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 16 [17:18:10]

Stortingets vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) (Lovvedtak 90 (2018–2019), jf. Innst. 336 L (2018–2019) og Prop. 96 LS (2018–2019))