Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019 (under arbeid)

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 87 (2018–2019), jf. Innst. 334 L (2018–2019) og Prop. 58 L (2018–2019))

Innhald

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Sak nr. 13 [17:18:07]

Stortingets vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) (Lovvedtak 87 (2018–2019), jf. Innst. 334 L (2018–2019) og Prop. 58 L (2018–2019))