Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2019

Dato: 14.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 12 [13:19:37]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er dagens kart ferdig behandla. Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.