Stortinget - Møte fredag den 7. juni 2019

Dato: 07.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 295 S (2018–2019), jf. Prop. 92 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 7 [11:23:58]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) (Innst. 295 S (2018–2019), jf. Prop. 92 LS (2018–2019))