Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2019

Dato: 06.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 325 L (2018–2019), jf. Prop. 76 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 2 [10:13:38]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre) (Innst. 325 L (2018–2019), jf. Prop. 76 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.