Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2019

Dato: 06.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Sør-Trøndelag, Lill Harriet Sandaune, tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Bjørnar Moxnes om velferdspermisjon i dagene 6. og 7. juni

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Erlend Wiborg i tiden fra og med 7. juni til og med 20. juni

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Oslo: Seher Aydar

    • For Østfold fylke: Bjørnar Laabak

Presidenten: Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Representanten Espen Barth Eide vil fremsette et representantforslag.

Espen Barth Eide (A) []: På vegne av representantene Terje Aasland, Runar Sjåstad, Hege Haukeland Liadal og meg selv har jeg den ære å legge fram et representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.