Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2019

Dato: 04.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 14 [20:11:02]

Referat

  • 1. (370) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang (Dokument 8:161 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

  • 2. (371) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avskaffet (Dokument 8:162 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Representanten Sverre Myrli har bedt om ordet før møtet heves, med henvisning til forretningsordenens § 54 andre ledd. Presidenten samtykker i at representanten får ordet, og gir dermed ordet til Sverre Myrli, som har en taletid på inntil 5 minutter.

Sverre Myrli (A) []: Overraskelsen var stor i dag tidlig da vi fikk greie på at presidentskapet med stemmetallene 3–3 hadde vedtatt å utsette behandlingen av Prop. 81 S for 2018–2019 om utbygging av E18 i Telemark og Prop. 82 S for 2018–2019 om utbygging av E6 i Trøndelag.

De to sakene ble avgitt i transportkomiteen 28. mai – alt som planlagt. Det har hele tida vært lagt opp til at de to sakene skulle debatteres i Stortinget 5. juni. Og helt til i dag formiddag har det stått det på Stortingets møteprogram.

Tidligere i dag skal stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen ifølge NRK ha uttalt:

«Et flertall i transportkomiteen har søkt presidentskapet om å flytte debattdato for to saker til 19. juni.»

Denne saken har aldri vært behandlet i komiteen – altså om å utsette debattdato. Senere i dag hadde vi komitémøte. Det var ikke oppført på dagsordenen, men opposisjonspartiene tok opp saken under eventuelt. Det ble der forklart at regjeringspartiene i transportkomiteen kom på dette i går kveld, og det var rent prinsipielt at regjeringspartiene nå mener at de to nevnte bompengesakene skulle behandles sammen med den tredje store bompengesaken som ligger til behandling i Stortinget, nemlig utbygging av E6 i Hedmark og Oppland.

Prop. 119 S for 2018–2019 om utbygging av E6 i Hedmark og Oppland ble lagt fram av regjeringen 24. mai – fire dager før komiteen avga de to andre sakene, som altså skulle vært behandlet i morgen. Her er det noe som ikke stemmer. Regjeringspartiene hadde hatt rikelig med tid til å foreslå at alle de tre sakene skulle behandles på samme dag i Stortinget. Det kunne vært foreslått på et tidligere tidspunkt, men dette var altså noe man kom på i går kveld – og det er rent prinsipielt at man ønsker at de tre sakene skal behandles samtidig, blir det hevdet.

Det er antakeligvis bare regjeringspartienes representanter i transportkomiteen og de tre medlemmene som utgjør flertallet i Stortingets presidentskap, som i det hele tatt kan få seg til å forsøke å argumentere med at dette ikke har noe som helst med morgendagens krisemøte i Fremskrittspartiet å gjøre. Ja, kanskje også statsministeren, for hun har i løpet av dagen i dag bekreftet at hun har vært involvert i beslutningen i presidentskapet.

Jeg synes det er synd at flertallet i presidentskapet lar seg bruke i et slikt partipolitisk spill i stedet for å stå opp og behandle saken prinsipielt. Er det nå blitt sånn at hvis man synes det er ubehagelig å behandle en sak i Stortinget, er det bare å sende en e-post til stortingspresidenten, og så blir saken tatt av kartet og behandlet i et senere møte? Her må vi få en begrunnelse fra presidentskapets flertall for hva som har foregått på bakrommet. Hvorfor var det plutselig helt påkrevd å få utsatt behandlingen av de to bompengesakene?

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen []: Presidentskapet behandlet i dag tidlig en anmodning fra de partiene som er i flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, om å flytte debatten i to avgitte saker fra 5. juni til 19. juni. Flertallet i presidentskapet fattet en beslutning om at sakene blir å behandle i Stortinget 19. juni, samtidig med Prop. 119 S for 2018–2019. Flertallet i presidentskapet ga støtte til begrunnelsen som et flertallet av partiene i transport- og kommunikasjonskomiteen ga, at det vil være ryddig og hensiktsmessig å behandle samtlige proposisjoner om bompengefinansierte veiprosjekter på samme debattdag.

Presidentskapet behandler en rekke anmodninger og søknader om utsatt avgivelsesfrist og endringer av debattdatoer. På samme måte ble også dagens anmodning fra et flertall av partiene i komiteen behandlet i presidentskapet. I henhold til forretningsordenen § 7 tredje ledd er stortingspresidentens stemme utslagsgivende ved stemmelikhet, og som representanten Myrli refererte, endte altså presidentskapets votering med tre mot tre stemmer, og da er min stemme, stortingspresidentens stemme, utslagsgivende.

Presidenten: Presidenten vil nå tillate at én representant fra hver av de andre partigruppene får ordet, med en taletid på inntil 3 minutter.

Helge Orten (H) []: Som representanten Myrli for så vidt redegjorde for, har transport- og kommunikasjonskomiteen tre bompengeproposisjoner til behandling nå før sommeren. To av dem er ferdig avgitt, og det er riktig som representanten Myrli sier, at de i utgangspunktet var satt opp til behandling i morgen, onsdag. Den tredje er til behandling i komiteen og vil bli behandlet ferdig og avgitt før sommeren og er i utgangspunktet satt opp til behandling den 19. juni.

Sett fra vårt perspektiv, ut fra de samtalene vi har hatt mellom regjeringspartiene i transportkomiteen – Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – har vi kommet til den konklusjonen at vi synes det vil være formålstjenlig at de tre bompengeproposisjonene blir behandlet samtidig. Vi ser at vi helt sikkert vil få en ganske betydelig bompengedebatt knyttet til bompengeproposisjonene, som vil gå langt utover det saken egentlig dreier seg om, nemlig å finansiere disse prosjektene.

Vi ser fram til en sånn debatt, men vi synes det er formålstjenlig at vi behandler dette på samme dag og kan ha en samlet debatt. Derfor foreslo vi, og anmodet stortingspresidenten om, å flytte de to bompengeproposisjonene som var satt opp til behandling i morgen, onsdag, for å ta disse på samme dag, den 19. juni. Det har stortingspresidenten og presidentskapet etterkommet, og det er jeg glad for. Jeg ser fram til at vi kan få en god og meningsfylt debatt knyttet til de tre prosjektene, men jeg er ganske overbevist om at vi også får en ganske omfattende bompengedebatt, noe som er naturlig slik det politiske landskapet ser ut akkurat nå.

Marit Arnstad (Sp) []: Den 9. april la regjeringen – med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen – fram for Stortinget forslag om to bompengeprosjekter, to prosjekter der det skal kreves inn over 10 mrd. kr i økte bompenger. Saken ble avgitt av komiteen for over en uke siden, og la meg få lov til å si det klart: Proposisjonen ble framlagt av en Fremskrittsparti-statsråd, godkjent av en Fremskrittsparti-finansminister, og innstillingen viser med all tydelighet at Fremskrittspartiets stortingsgruppe fullt ut støtter å kreve inn disse 10 mrd. kr i økte bomavgifter.

Jeg må si det er svært merkverdig at saken så foreslås utsatt. Hvorfor vil presidentskapet utsette en sak som regjeringen har lagt fram for Stortinget, og som regjeringen har fått gjennomslag for i Stortinget, en sak som er ferdig behandlet i komiteen for lang tid tilbake? Det er ikke slik at en uten videre har mange av den typen henvendelser, som presidenten sa. Etter § 35 i forretningsordenen skal det svært mye til for å forandre neste ukes program i Stortinget.

Spørsmålet må bli: Vil det fra nå av bli vanlig praksis å utsette saker der et av regjeringspartiene plutselig synes det er ubekvemt å stemme for egne forslag og for egen politikk akkurat på én bestemt dag? Eller – mer presist – er det slik at en nå legger opp til at Fremskrittspartiet i stedet for å stemme for 10 mrd. kr i økning i morgen og 5 mrd. kr om to uker skal stemme for 15 mrd. kr i økte bompenger om to uker? Det er det som hadde vært realiteten hvis dette handler om saksbehandling. Hvis dette handler om sak, hvis regjeringen ønsker å endre politikk, ville det vært naturlig å be om at saken ble trukket, eller det ville vært naturlig å fremme nye forslag i saken.

Det at statsministeren legger seg inn i sjølve saksbehandlingen i Stortinget, er ganske forunderlig. Det burde ikke Stortingets presidentskap finne seg i. Presidentskapet skal nemlig være presidentskap for hele Stortinget, ikke for halve Stortinget. Stortingets presidentskap bør ikke la seg bruke i et rent politisk spill. Denne saken er pinlig, rett og slett.

Morten Stordalen (FrP) []: Ja, det er riktig at flertallet har bedt om å samordne tre ganske like proposisjoner, som alle tre handler om Nye Veier. Og ja, det er heller ikke unaturlig at det går en liten stund fra man avgir, til man har debatten i salen. Jeg tror også alle representantene i alle komiteene har fått en henstilling fra presidentskapet om å besinne seg litt når det gjelder taletid, for det er mange saker før sommeren. For transport- og kommunikasjonskomiteen har det ikke vært så enkelt. Dette er et godt bidrag til å samle de debattene som handler om tre ganske like proposisjoner, som alle handler om Nye Veier og bompenger.

Og ja, jeg tror også at alle representanter i alle partier, særlig i opposisjonen, kjenner til hvordan disse debattene foregår i denne sal. Det er sjelden man faktisk debatterer proposisjonen – hva den handler om, den enkelte strekning og formål – men det blir ofte en debatt som handler om Fremskrittspartiet og hva noen lovte i 2013 og 2009. Det er trist for de sakene det handler om. For Fremskrittspartiet er det viktig å samle dem, og vi tar gjerne debatten den 19. – den ønsker vi hjertelig velkommen. Jeg tror det er mer effektivt og bra – både for Stortinget og for det norske folk.

Arne Nævra (SV) []: Her står jeg med disse berømte tre proposisjonene, der det er skrevet med tusj på forsiden hvor mange milliarder vi snakker om. Jeg skal ikke fortsette debatten om bompenger her, som for så vidt representanten Arnstad inviterte til. Jeg skal ikke gjøre det.

Men jeg merker meg at det iallfall har skjedd to beklagelige ting. Det ene er at det ble henvist til komiteens flertall, at det var de som hadde sendt en henvendelse til presidentskapet. Det var det altså ikke. Det var flertallspartiene som hadde gjort det. Det har komitélederen for så vidt beklaget i komitémøte i dag, og det tar vi til etterretning. Men så hører jeg også at det var presidenten som enten ble feilsitert eller faktisk brukte uttrykket «komitéflertallet», og det ble også feil, fordi det overhodet ikke har vært behandlet.

Det jeg synes er veldig synd, er for det første at vi på denne måten ødelegger praksisen i salen i sånne saker. Det er også veldig beklagelig at det ødelegger samarbeidsklimaet i komiteen, som hittil har vært veldig bra.

Det er vel ingen her i salen som tror at det har noe med praktisk tilrettelegging for tre saker samlet å gjøre, at vi har denne saken i salen nå. Dette har å gjøre med de politiske irrganger og de politiske spøkelser som lurer i form av noen nye partier der ute. Dette må vi være ærlige på.

Hvis jeg skulle gitt en anbefaling til dem som har kommet med denne saken inn til en flertallskonstellasjon, måtte det kanskje være å dele bompengeproblemene i to.

Presidenten: Da gir presidenten ordet til spørrer og svarer, som har en taletid på inntil 3 minutter hver.

Sverre Myrli (A) []: Stortingspresidenten, Tone Trøen, sa at presidentskapet ofte får henvendelser fra komiteene om å utsette avgivelsestidspunkt og å utsette debattdatoer. Ja, det skjer ofte. Men jeg kan aldri huske at det har skjedd uten at det har vært en begrunnelse for det. Det skjer jo at komiteene blir forsinket og må ha mer tid før innstilling avgis. Det skjer at det må flyttes på debattdatoer – kanskje fordi en statsråd er bortreist. Det skjer. Men da er det jo en begrunnelse. Her er det ingen begrunnelse for hvorfor dette plutselig måtte utsettes. Dessuten er disse sakene ferdig behandlet. De ligger klare til behandling, og var oppført på dagsordenen til behandling i morgen.

Dessuten må jeg si: Det er jo en god skikk, hvis slike ting som dette skjer, at det blir tatt opp i komiteen, så får et flertall i komiteen vedta det – man tar en votering, flertall mot mindretall, og flertallet har rett. Vi hadde komitémøte i transportkomiteen i dag kl. 11, og regjeringspartiene fant det ikke engang bryet verdt å sette det på dagsordenen, ikke engang orientere om det under eventuelt, før opposisjonspartiene tok det opp. Det lukter av denne saken. Dette er rett og slett svært uheldig.

Jeg synes Helge Orten og Morten Stordalen slapp katta ut av sekken. De var redd for at det skulle bli en omfattende bompengedebatt i Stortinget. Morten Stordalen var redd for at det skulle bli en debatt om Fremskrittspartiet. Tenk på det! De var redd for at vi skal debattere bompenger i to dager – at vi skulle bruke to dager på å diskutere 15 mrd. kr i stedet for å bruke én dag og kutte ned på taletida.

Nei, president, dette er svært uheldig, og jeg må si jeg er mest av alt skuffet over at flertallet i presidentskapet har latt seg bruke i dette spillet. Presidentskapets medlemmer er våre tillitsvalgte. Presidentskapets medlemmer er tillitsvalgte for hele Stortinget, for alle stortingsrepresentanter. Og presidentskapets medlemmer er ansvarlig for at Stortingets forretningsorden følges, at sakene får forsvarlig saksbehandling, og at alle stortingspartiene føler seg bekvem med måten vi behandler saker på, og måten vi avgjør hvordan Stortinget skal fungere på.

President, det er synd at presidentskapets flertall har latt seg bruke av ett parti i rent partitaktiske hensyn i denne saken.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) []: Bakgrunnen for anmodningen fra de partiene som er i flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen er blitt belyst av andre talere enn meg. Jeg redegjorde i mitt første innlegg for at flertallet i presidentskapet støttet den begrunnelsen som ble gitt da anmodningen ble fremsatt. Presidentskapet behandlet den i dag tidlig.

Jeg har behov for å kommentere de antydningene som kommer om brudd på forretningsordenen, for dette er ikke et brudd på forretningsordenen. Dagsordenen kunngjøres senest 24 timer før stortingsmøtet. Det står i forretningsordenen § 35:

«Det kunngjorte ukeprogrammet som er omhandlet i første ledd første og annet punktum, og den dagsordenen som er kunngjort, må ikke fravikes uten at det er nødvendig.»

Dagsordenen ble ikke kunngjort før denne beslutningen ble fattet, så det er altså ikke noe brudd på forretningsordenen som her har skjedd. Det ble fattet et vedtak før kl. 10 i dag, og da ble dagsordenen kunngjort. Det er veldig viktig for meg å understreke, fordi jeg mener det ble insinuert at det var et brudd på forretningsordenen, at vi fravek forretningsordenen – det gjorde man altså ikke i denne saken.

Det hender det er et mindretall og et flertall også i presidentskapet. Det er sjelden, men det hender. Det har også hendt i lignende saker tidligere. Men jeg mener at flertallet i komiteen har redegjort for – altså partiene som utgjør flertallet i komiteen – hvorfor de begrunnet den anmodningen som de fremmet i går.

Så har jeg nok uttalt meg litt unøyaktig i intervjuet med NRK i dag. Jeg skulle sagt at det var flertallet av partiene i komiteen og ikke flertallet i komiteen. Det beklager jeg. Så legger jeg også merke til at i denne debatten har vel komitélederen også nevnt, i hvert fall andre har nevnt, at han har beklaget det i komitémøtet, og at det var en uriktig omtale.

Presidenten: Dermed er denne debatten avsluttet, i hvert fall i denne salen. – Ønsker noen ordet før møtet heves? Så synes ikke, og møtet er hevet.