Stortinget - Møte torsdag den 23. mai 2019

Dato: 23.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Lise Christoffersen i tiden fra og med 28. mai til og med 1. juni for å delta i oppdrag for Europarådets parlamentariske forsamling i Skopje

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell i dagene 28. og 29. mai for å delta i møter i Nordisk råd på Grønland

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

    • For Buskerud fylke: Anne Sandum 28.–29. mai

    • For Sør-Trøndelag: Kristian Torve 28.–29. mai