Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2019

Dato: 22.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Nordland fylke, Kjell-Idar Juvik, tar nå sete.

Fra den møtende vararepresentant for Akershus fylke, Sheida Sangtarash, foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Nicholas Wilkinsons permisjon fra og med 22. mai og inntil videre, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Andre vararepresentant for Akershus fylke, Torleif Hamre, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Torleif Hamre er til stede og vil ta sete.

Fra Venstres stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Guri Melby fra og med 22. mai og inntil videre.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra henholdsvis første og andre vararepresentant for Oslo, Tina Shagufta Munir Kornmo og Hans Kristian Voldstad, foreligger søknader om fritak for å møte i Stortinget under representanten Guri Melbys permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Tredje vararepresentant for Oslo, Naomi Ichihara Røkkum, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Naomi Ichihara Røkkum er til stede og vil ta sete.

Representanten Siri Gåsemyr Staalesen vil framsette et representantforslag.

Siri Gåsemyr Staalesen (A) []: På vegne av Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås, Masud Gharahkhani og meg selv fremmer jeg et forslag om å stanse salget av øyene i indre Oslofjord. Vi ber også om at saken behandles før sommeren, da prosessen med å selge øyperlene til markedspris allerede er i gang.

Presidenten: Representanten Emilie Enger Mehl vil framsette et representantforslag.

Emilie Enger Mehl (Sp) []: På vegne av representantene Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch og meg selv vil jeg fremme et forslag om å stoppe sentralisering av domstolene.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Kari Kjønaas Kjos.

– Andre forslag foreligger ikke, og Kari Kjønaas Kjos anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.