Stortinget - Møte torsdag den 16. mai 2019 *

Dato: 16.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 269 L (2018–2019), jf. Prop. 52 L (2018–2019))

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4 [13:44:00]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i patentloven mv. (forenklinger) (Innst. 269 L (2018–2019), jf. Prop. 52 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.