Stortinget - Møte torsdag den 16. mai 2019 *

Dato: 16.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representantene Åsmund Aukrust og Kari Henriksen i tiden fra og med 20. mai til og med 23. mai

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Torill Eidsheim i tiden fra og med 21. mai til og med 23. mai

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Siv Mossleth i dagene 21. og 22. mai

 • fra Venstres stortingsgruppe om permisjon for representanten Abid Q. Raja i tiden fra og med 21. mai til og med 23. mai

 • alle for å delta i møter i OSSEs parlamentariske forsamling på Svalbard

 • fra Høyres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Jonny Finstad fra og med 21. mai og inntil videre

 • fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 21. mai til og med 23. mai

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Vest-Agder fylke: Odd Omland 21.–23. mai

  • For Akershus fylke: Solveig Schytz og Mani Hussaini 21.–23. mai

  • For Hordaland fylke: Sigurd Hille 21.–23. mai

  • For Møre og Romsdal fylke: Anne Kristin Bryne 21.–23. mai

  • For Nordland fylke: Elizabeth Åsjord Sire 21. mai og inntil videre og Kari Anne Bøkestad

Andreassen 21.–22. mai

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Jeg har gleden av å sette fram et representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.