Stortinget - Møte onsdag den 13. mars 2019

Dato: 13.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Martin Henriksen (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å gjennomføre ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø.

Presidenten: Representanten Kari Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Kari Henriksen (A) []: Jeg har glemt dokumentet. Kan jeg få lov til å …

Presidenten: Da kan jeg hjelpe.

Kari Henriksen (A) []: Det var veldig greit. Tusen takk, president. Dette skal ikke gjenta seg.

Jeg har den glede å framsette et representantforslag fra stortingsrepresentantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Siri Gåsemyr Staalesen, Lise Christoffersen, Maria Aasen-Svensrud, Torstein Tvedt Solberg og meg selv om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg vil framsette et representantforslag om å stanse NSBs navnebytte – og at det kan hastebehandles, ettersom NSB har generalforsamling 22. mars og det er møtefri i Stortinget neste uke. I morgen er siste stortingsmøte før NSB har generalforsamling.

Presidenten: Representanten Sverre Myrli vil fremsette et representantforslag.

Sverre Myrli (A) []: Og vi kan fortsette, for jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Steinar Karlstrøm og undertegnede fremme et representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget – og ber også om at dette forslaget blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav c.

Presidenten: Takk! (Latter i salen)

Sverre Myrli (A) []: Skal presidenten ha det også?

Presidenten: Gjerne! – Tusen takk.

Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at sak nr. 3 – Referat – tas opp til behandling før sak nr. 1. – Det anses vedtatt.