Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 2019

Dato: 06.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:59:20]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.