Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 40 (2018–2019), jf. Innst. 159 L (2018–2019) og Prop. 32 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 9 [13:36:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) (Lovvedtak 40 (2018–2019), jf. Innst. 159 L (2018–2019) og Prop. 32 L (2018–2019))