Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 39 (2018–2019), jf. Innst. 150 L (2018–2019) og Prop. 106 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 8 [13:36:14]

Stortingets vedtak til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) (Lovvedtak 39 (2018–2019), jf. Innst. 150 L (2018–2019) og Prop. 106 L (2017–2018))