Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Åsunn Lyngedal, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den tidligere midlertidig fritatte vararepresentant for Rogaland fylke, Aase Simonsen, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentanter, for Hordaland fylke, Sigurd Hille, og for Sogn og Fjordane fylke, Steinar Ness, tar nå sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Hege Haukeland Liadal i tiden fra og med 19. februar til og med 23. februar for å delta i høringer i FN med Den interparlamentariske union i New York

 • fra Venstres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Grunde Almeland fra og med 19. februar og inntil videre

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ingalill Olsen fra og med 19. februar og inntil videre

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Tina Shagufta Munir Kornmo, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Grunde Almelands permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Finnmark fylke: Steinar Karlstrøm 26. februar og inntil videre

  • For Oslo: Hans Kristian Voldstad 19. februar og inntil videre

  • For Rogaland fylke: Julia Wong 19.–20. februar

Presidenten: Hans Kristian Voldstad og Julia Wong er til stede og vil ta sete.

Statsråd Iselin Nybø overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Mona Fagerås vil fremsette et representantforslag.

Mona Fagerås (SV) []: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen, Audun Lysbakken og meg selv framsette et Dokument8-forslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel.

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken vil fremsette to representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: Jeg vil med dette legge fram et representantforslag på vegne av representantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash og meg selv om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden. Dette er jo nesten 17 stortingsrepresentanter i minuttet, noe som tilsvarer det antallet lastebillass med gruveslam som skal dumpes i Repparfjorden. Og som om ikke det var nok, støtter også representanten Karin Andersen forslaget.

Presidenten: Presidenten minner representanten på at man ikke skal argumentere for representantforslaget når det fremmes.

Lars Haltbrekken (SV) []: Det er helt ok.

Jeg vil også framsette et forslag på vegne av stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og meg selv om mer effektiv bruk av strøm og støtte til husholdningene for å gjennomføre enøktiltak.

Presidenten: Representanten Kari Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Kari Henriksen (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen, Runar Sjåstad og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Ingjerd Schou. – Andre forslag foreligger ikke, og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.