Stortinget - Møte onsdag den 13. februar 2019

Dato: 13.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Nordland fylke, Kjell-Idar Juvik, tar nå sete.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget for den møtende vararepresentant for Rogaland fylke, Aase Simonsen, i tiden fra og med 13. februar til og med 16. februar for å delta i OECDs parlamentarikerkomitémøte i Paris.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Andre vararepresentant for Rogaland fylke, Trine Danielsen, innkalles for å møte i Stortinget i dagene 13. og 14. februar.

Presidenten: Trine Danielsen er til stede og vil ta sete.

Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide og meg sjøl vil jeg fremme forslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette to representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil fremja eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Marit Knutsdatter Strand og meg sjølv om at utdanning av legespesialistar skal svara til helsetenesta sine behov.

Så vil eg fremja eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Geir Inge Lien og meg sjølv om å stoppa økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stansa nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.