Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold
Dokument: (Innst. 154 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 2 [10:02:53]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer (Innst. 154 S (2018–2019))

Talarar

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: Jeg tar ordet bare for en kort stemmeforklaring. I tråd med SVs prinsipp og tidligere forslag om lønnstak i staten og forvaltningen kommer SVs stortingsgruppe til å stemme imot denne saken.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.