Stortinget - Møte onsdag den 16. januar 2019

Dato: 16.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fra og med 16. januar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Kristian Torve, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Kristian Torve er til stede og vil ta sete.

Representanten Arne Nævra vil fremsette et representantforslag.

Arne Nævra (SV) []: Jeg har endelig gleden av å legge fram et forslag på vegne av representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og meg selv om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppige ombæringer og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.