Stortinget - Møte onsdag den 9. januar 2019

Dato: 09.01.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhald

Formalia

President: Nils T. Bjørke

Presidenten: Frå representantane Jette F. Christensen og Mudassar Kapur ligg føre søknader om permisjon i tida frå og med 15. januar til og med 5. april – begge for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole.

Etter forslag frå presidenten vart samrøystes vedteke:

  1. Søknadene vert handsama straks og innvilga.

  2. Følgjande vararepresentantar vert innkalla for å møta i permisjonstida slik:

    • For Hordaland fylke: Leif Audun Sande 15. januar–3. april

    • For Oslo: Camilla Strandskog 15. januar–3. april

Presidenten: Representanten Liv Signe Navarsete vil setja fram eit representantforslag.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Eg har gleda av å leggje fram eit representantforslag frå stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen og meg sjølv om å be regjeringa sikre helikopterberedskap i Nord-Noreg.

Presidenten: Forslaget vil verta handsama etter reglementet.