Stortinget - Møte fredag den 8. desember 2017

Dato: 08.12.2017
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Innst. 42 L (2017–2018), jf. Prop. 172 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 3 [09:15:14]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening (Innst. 42 L (2017–2018), jf. Prop. 172 L (2016–2017))

Talarar

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tage Pettersen (H) [] (ordfører for saken): Kulturdepartementet foreslår i proposisjonen en midlertidig endring i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv., som vil åpne for å gi Den Norske Turistforening en gave i anledning 150-årsjubileet. Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring her i Stortinget nødvendig.

Forslag til midlertidig endring i pengespilloven ble sendt på høring av regjeringen 8. juni 2017 til en rekke høringsinstanser. De fleste instansene var positive til at DNT får en jubileumsgave, og understreket det viktige arbeidet DNT gjør. Flere høringsinstanser er imidlertid negative til at jubileumsgaven finansieres gjennom en endring i pengespilloven, fordi en slik endring kan skape en uheldig presedens for framtiden.

DNT er landets største friluftsorganisasjon og tilrettelegger for friluftsglede for folk i alle aldre, uavhengig av medlemskap. Foreningen tilgjengeliggjør naturen ved å merke turstier, oppføre og drive hytter og serveringssteder og ved å arrangere guidede turer. DNTs særstilling innebærer følgelig at det heller ikke skapes en uforutsigbar situasjon for de øvrige formålene som mottar utbetaling fra tippenøkkelen.

Departementet foreslår at overskuddet i den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 pst. av overskuddet tilfaller DNT i gave, mens de resterende 50 pst. fordeles på vanlig vis etter pengespilloven § 10 andre ledd. I lovforslaget er det lagt opp til at jubileumsgaven til DNT skal begrenses oppad til 15 mill. kr.

Familie- og kulturkomiteen mener gaven er en flott måte å verdsette det arbeidet som DNT gjør over hele landet. DNT er landets viktigste friluftsorganisasjon og betyr mye for den høye friluftslivsdeltakelsen i Norge. Foreningen har over 300 000 medlemmer og 550 hytter, og det ble lagt ned 750 000 dugnadstimer i 2016. Flertallet i familie- og kulturkomiteen viser til proposisjonen og anbefaler Stortinget å fatte vedtak i tråd med regjeringens forslag. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for samarbeidet.

I 2011 fattet Stortinget tilsvarende vedtak som åpnet for å gi Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité en gave i anledning deres 150-årsjubileum. Alternativene den gang som i dag var om man skulle øremerke midler fra en ordinær lottotrekning, gjennomføre en ekstra trekning eller om gaven skulle bevilges over statsbudsjettet.

Av tekniske årsaker vil det være mest hensiktsmessig å gjennomføre finansieringen av jubileumsgaven som en del av en ordinær trekning. Denne løsningen kan gjennomføres innenfor det eksisterende rammeverket når det gjelder både premiestruktur, praktisk gjennomføring av trekningen og kommisjonærenes system. En ekstra lottotrekning med DNT som eneste overskuddsmottaker vil være ressurskrevende, og det vil kreve omfattende omlegging av Norsk Tippings infrastruktur.

Høyres medlemmer merker seg at det i 2017 er fordelt i alt drøyt 4 mrd. kr til idretts-, kultur- og frivillighetsformål fra spilleoverskuddet i 2016. Prognosen fra Norsk Tipping tilsier at overskuddet i 2017 til fordeling i 2018 vil kunne ligge på samme nivå eller noe over. Vi vil med bakgrunn i dette anslå at et fratrekk på inntil 15 mill. kr i jubileumsgave til DNT ikke vil bli merkbart for øvrige mottakere av spillemidler i 2018. En markedsføring av at deler av inntektene fra en spilleomgang er øremerket DNT, vil også kunne bidra til økt omsetning. Med bakgrunn i dette ser vi ingen betenkeligheter med at gaven finansieres over spillemidlene.

Senterpartiet og SV velger i denne saken å fremme et eget forslag som sier at jubileumsgaven til DNT skal finansieres på en annen måte enn gjennom spilleoverskuddet. Utfordringen med mindretallets forslag er imidlertid at de ikke fremmer noen inndekning – hvordan gaven er tenkt finansiert. Det bør også nevnes at ingen av de to partiene har valgt å prioritere gaven i sine alternative statsbudsjetter.

Jeg er glad for at et flertall på Stortinget i dag vil være med på å bidra til en gave i anledning DNTs 150-årsjubileum. Dette vil være et svært viktig bidrag inn i et nasjonalt spleiselag for å videreføre en viktig del av norsk kulturarv og for å bidra til aktivitet og folkehelse i Norge for framtidige generasjoner.

Masud Gharahkhani (A) []: Den Norske Turistforening er en viktig forening for Norge. Vi er heldige i dette flotte landet vårt, for uansett hvor vi bor, har vi nærhet til naturen. Det skal vi være stolte av, det skal vi ta vare på, og vi skal selvfølgelig bruke naturen.

Derfor er Turistforeningen viktig. De gjør en fantastisk jobb, der frivillige stiller opp. Selv kommer jeg fra Drammen og har jobbet tett med Turistforeningen. Uten den jobben Turistforeningen gjør i Drammen, ville stier grodd igjen, færre ville tatt i bruk naturen. De er superflinke til å lage nye arenaer, slik at barn og framtidige generasjoner lærer å bruke naturen. Denne flotte jobben gjør de i hele landet. Derfor unner Arbeiderpartiet Turistforeningen en gave i anledning 150-årsjubileet – det skulle bare mangle – som en stor takk for den jobben de gjør hver eneste dag. Takk til alle frivillige som bruker av egen fritid for fellesskapet!

Men det som er en stor utfordring, er regjeringen og kulturministerens framgangsmåte når det gjelder finansiering av denne gaven. Jeg synes det er både litt trist og synd at noe så flott, viktig og virkelig fortjenstfullt som en jubileumsgave skal følges av en debatt om uryddig finansiering. Dette stortinget er avhengig av tillit når det kommer til fordeling av tippemidler. Hvorfor? Det er fordi tippemidler er fellesskapets modell for å finansiere idrett, kultur og frivillighet. Det er ikke Stortingets penger, men fellesskapets penger. Da må de som er med på å eie denne modellen, også være med på beslutningene.

Poenget mitt er at det viktigste er ikke flotte valgkampstunt fra en statsråd. Den statsråden bør også ha politisk forankring for det man gjør. Inviterer man til fest, skal man ikke sende regningen til noen andre. Er det et spleiselag, må også spleiselaget være med og bestemme. Det handler om respekt. Vi håper og tror at dagens kulturminister og framtidige kulturministre, uavhengig av regjeringsdannelse, tar kritikken på alvor. Det vi bevilger i dag, er Stortingets gave, tverrpolitisk.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: Først og fremst må jeg si at det er stor stas at Den Norske Turistforening feirer 150 år i 2018. Ingen er uenig i at Den Norske Turistforening er en fantastisk organisasjon, den største norske friluftslivsorganisasjonen, som har gitt, og fortsetter å gi, store opplevelser, glede og rike naturopplevelser for flere tusen nordmenn, ikke minst min egen familie. Så selvsagt skal Den Norske Turistforening feire jubileum med brask og bram – det skulle bare mangle.

Det Senterpartiet finner problematisk, er regjeringens forslag om å foreta en midlertidig lovendring i pengespilloven for å finansiere jubileumsgaven på inntil 15 mill. kr. Det er hovedsakelig to sider ved forslaget som har vært avgjørende for Senterpartiets ståsted i denne saken. For det første er Senterpartiet uenig i at det skal gjøres midlertidige endringer i en lov, slik regjeringen foreslår her. Riktignok var det en tilsvarende endring i 2012, da det ble gitt jubileumsgave til Norges idrettsforbund. Det er korrekt at Senterpartiet den gangen ga støtte til forslaget, men jeg vil på vegne av Senterpartiet understreke at det er uheldig hvis det etableres en praksis der det gjøres midlertidig endring i pengespilloven hver gang det er snakk om å tildele jubileumsgaver til frivillige organisasjoner. Det sies fra talerstolen at dette er et engangstilfelle. Like fullt vil jeg påpeke at lover skal være forutsigbare, ikke flyktige.

Så må det også nevnes i sakens anledning at kulturliv og kommuner i lang tid har etterlyst større likeverd mellom spillemidler til kulturbygg sammenlignet med idrettsanlegg. Andelen av spillemidlene til kulturbygg har blitt redusert fra 135 mill. kr i 2013 til 47 mill. kr i 2017, mens tiltak som f.eks. gaveforsterkningsordningen foreslås flyttet over til spillemidlene, slik at det frigjøres penger på det ordinære statsbudsjettet. Jeg er skeptisk til at stadig flere poster blir flyttet fra statsbudsjettet og over til spillemidlene. En konsekvens av dette er at stadig flere må konkurrere om disse midlene, og det blir på denne bakgrunn vanskelig å forsvare finansieringen av jubileumsgaven slik regjeringen foreslår.

Det andre som er problematisk for Senterpartiet, er at vi skal ta fra spillemidlene, som går til fordeling til veldig mange små lag og organisasjoner etter en gitt fordelingsnøkkel, og finansiere én stor organisasjon. Mange vil se på det – og det gjør også Senterpartiet – som urimelig, fordi det aldri vil være mulig for de andre små organisasjonene å komme i en posisjon hvor de kan ende opp med å få den typen gave fra den samme potten ved en senere anledning.

Det er derfor på prinsipielt grunnlag at Senterpartiet ikke støtter dette lovforslaget og sammen med Sosialistisk Venstreparti fremmer et alternativt forslag, der vi ber regjeringen finne en annen måte å finansiere gaven på framfor å ta fra spilleoverskuddet, noe som selvfølgelig er fullt mulig. Det gis gaver i løpet av året fra regjeringen. Jeg hadde ønsket å se flere partier bli med på dette forslaget, slik at vi sikret at det ikke ble tatt penger fra den fellespotten som i utgangspunktet skal komme de mange til gode.

Presidenten: Da må representanten ta opp forslaget.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: Da tar jeg opp det forslaget jeg refererte til.

Presidenten: Representanten Åslaug Sem-Jacobsen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg vil begynne med å understreke at SV støtter å gi Den Norske Turistforening denne jubileumsgaven, men at vi er kritiske til hvordan regjeringen foreslår å finansiere det hele.

DNT er veldig viktig for å gjøre norsk natur og friluftsliv tilgjengelig for folk. Det frivillige arbeidet som gjøres hver dag gjennom folkelig organisering med å merke turstier, vedlikeholde hyttene og formidle informasjon om friluftslivet, skal hele det norske samfunnet være veldig takknemlig for. Derfor støtter SV å gi DNT en skikkelig jubileumsgave nå som organisasjonen har blitt 150 år.

Men SV deler derimot kritikken som har kommet fra flere aktører på feltet, flere høringsinstanser, når det gjelder hvordan dette skal finansieres, nemlig gjennom tippemiddeloverskuddet. Vi ser flere skumle tendenser i regjeringens politikk for fordeling av tippemiddeloverskuddet. Det er i ferd med å bli skapt presedens for at større jubileumsgaver skal finansieres over disse midlene. Disse midlene skal støtte små og mellomstore frivillige lag og foreninger rundt om i landet i deres aktivitet, og mange andre gode formål. Det at disse midlene nå skal finansiere jubileumsgaver for større organisasjoner, er vi svært skeptiske til. Det kan bli til en undergraving av ordningen.

Men det er ikke bare jubileumsgaver som skal finansieres over tippemidlene. Stadig flere andre ordninger blir også flyttet over til disse midlene. I fjor ble hele Frifond flyttet over fra statsbudsjettet til å bli finansiert utelukkende av tippemidlene. Det ga usikkerhet for Frifond, og det ga nok et formål å finne penger til fra overskuddet til Norsk Tipping. Senest nå i statsbudsjettet for 2018 blir gaveforsterkningsordningen for kultursektoren flyttet vekk fra budsjettet og over til spillemidlene – enda et godt formål å finne midler til.

Samtidig som at kulturbudsjettet går på en realnedgang totalt i regjeringens forslag til statsbudsjett, dyttes altså stadig mer over til Norsk Tippings overskudd. Det er en utvikling SV ikke ønsker å være med på. Regjeringen må selv ta ansvar for å finne finansiering til jubileumsgaver og alle de andre gode formålene. Derfor ber vi regjeringen om å finne andre måter å finansiere jubileumsgaven til DNT på. Om det skal være ymse-poster eller ved å sette opp ekstra trekninger, vil ikke vi bestemme, det er regjeringens ansvar, men vi ønsker å forsvare et prinsipp om at spillemidlene skal gå til lokal frivillig aktivitet.

Stemmeforklaringen er da at SV primært stemmer for forslag nr. 1, men subsidiært stemmer for innstillingen, med de kritiske merknader til hvordan finansieringen blir gjennomført.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) []: Jeg synes det er flott at vi kan være med på å gi en jubileumsgave til Den Norske Turistforenings 150-årsjubileum. Det er en flott måte å verdsette det fantastiske arbeidet som Den Norske Turistforening gjør. Det er en frivillig organisasjon som rommer over 300 000 medlemmer, som eier 550 hytter, og som bare i 2016 nedla 750 000 dugnadstimer. Det er en fantastisk organisasjon, som betyr så mye for folks friluftsglede og naturglede.

Likevel er også Kristelig Folkeparti kritisk til denne måten å gi en gave på. Vi la inn i vårt alternative budsjett et beløp til en slik gave. Vi mener det hadde vært en mer ryddig måte å gjøre det på. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Derfor går Kristelig Folkeparti med på forslaget slik det ligger nå, men også vi står inne i en kritisk merknad. Vi ønsker ikke at det er denne måten jubileumsgaver skal gis på. Vi ønsker ikke at det skal skapes presedens for denne måten å håndtere slike saker på. Det ble gjort i 2012. Det er interessant å lese innstillingen til saken i 2012 og se hvilke partier som da var med på å håndtere det på den måten, og hvilke partier som var veldig kritiske og ikke var med. Den som var mest kritisk, var hun som er kulturminister i dag, som skrev en egen merknad om at de ville komme tilbake igjen i saldert for å gi en slik gave.

Vi blir med på å håndtere det på denne måten også, men vil bare igjen understreke på det sterkeste at det å gjøre slike midlertidige lovendringer for å kunne gi en gave ikke skaper forutsigbarhet. Og igjen må det understrekes at dette ikke må skape presedens.

Det skrives i innstillingen at Stortinget anser dette for å være Stortingets gave til Den Norske Turistforening. Vi må vel være såpass ærlige og si at det er mer frivillighetens gave til Den Norske Turistforening, all den tid det er andre frivillige organisasjoner som må bruke sin del av overskuddet for å bidra til en slik gave. Jeg er helt sikker på at de frivillige organisasjonene synes det er veldig flott å bidra på den måten, men jeg synes at vi burde håndtere slike ting på en annen måte, og jeg håper virkelig at vi unngår å komme i en sånn situasjon neste gang det er en frivillig organisasjon som feirer et jubileum, og at vi da finner mulighet til å kunne gi en slik gave over det ordinære budsjettet.

Kristelig Folkeparti er med på dette forslaget, men med de kritiske merknadene som vi står inne i.

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: I 2018 fyller en av Norges største og mest tradisjonsrike organisasjoner, Den Norske Turistforening, 150 år. Turistforeningen er vår viktigste friluftsorganisasjon. Den gir det norske folk over hele landet tilgang på opplevelser i naturen og fysisk aktivitet, samtidig som den ivaretar kulturarven gjennom alle hyttene i fjellheimen og den norske tradisjonen med å inspirere oss til å gå ut på tur.

Når en så viktig organisasjon, som har en så stor plass i mange nordmenns hjerter, fyller 150 år, mener regjeringen det er helt på sin plass at den hedres med en jubileumsgave for å støtte opp om det positive arbeidet organisasjonen gjør. Jeg er glad for at en enstemmig komité støtter regjeringen i at denne gaven er en flott måte å verdsette arbeidet på som DNT gjør over hele landet.

Proposisjonen inneholder forslag om at det gjøres en endring i pengespilloven, som åpner for at 50 pst. av overskuddet av én lottotrekning i 2018 kan gå til jubileumsgaven. Jeg registrerer at noen mener at gaven kunne ha vært finansiert på en annen måte enn gjennom denne endringen, men jeg understreker at da det ble snakk om dette, så så vi på tidligere praksis. Vi så hva regjeringen bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV mente var den beste måten å gjøre det på i 2012, da Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skulle få en tilsvarende jubileumsgave, og det var å benytte midler på den samme måten som vi gjør nå. Regjeringen mente at vi kunne se til samme modell som de rød-grønn gjorde, og jeg er glad for at hele Stortinget slutter opp om det i dag.

Jeg anser det som både naturlig og ønskelig at jubileumsgaven nettopp finansieres gjennom en av Norsk Tippings lottotrekninger. Begrunnelsen er den samme som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV hadde i sin tid – at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité hadde en særstilling i det norske samfunnet. Det mener regjeringen at også Turistforeningen har.

Når det er sagt, så respekterer jeg at de øvrige overskuddsmottagerne føler behov for forutsigbarhet. Forslaget som ligger til behandling i dag, innebærer at summen som går til fordeling over tippenøkkelen, blir redusert med beløp tilsvarende gaven til DNT. Jeg vil imidlertid understreke at størrelsen på Norsk Tippings overskudd varierer fra år til år, og det er ingen mottagere som kan belage seg på å få en fast sum. Men som komiteens flertall påpeker, vil jubileumsgaven utgjøre mindre enn en halv prosent av Norsk Tippings totale overskudd. Det er et veldig lite beløp sett i sammenheng med deres totaloverskudd, i hvert fall basert på fjorårets tall. Så gaven vil med andre ord være et veldig positivt tilskudd til Turistforeningen, samtidig som den ikke i noen særlig grad vil ha følbar negativ effekt for de øvrige overskuddsmottagerne. Det hadde blitt en helt annen diskusjon hvis dette hadde rammet andre, gjerne små, organisasjoner i veldig stor grad, men det vil det altså ikke gjøre i særlig grad. Så jeg takker for tilslutningen til forslaget i proposisjonen.

Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: Jeg var ikke stortingsrepresentant i 2012 da den samme typen lovendring ble vedtatt. For meg er dette en prinsipiell sak. Jeg lurer på hvordan statsråden tenkte den gangen når det gjelder det prinsipielle her, versus hvordan hun nå tenker. Har hun endret standpunkt, eller er det bare en veldig enkel løsning når man ser på hvordan man skal finansiere dette, at vi ser på hvordan de andre gjorde det?

Ser statsråden det prinsipielle og problematiske i at man tar noe som egentlig skal fordeles på veldig mange små, og gir til én stor? Ingen andre vil være i stand til å få den samme behandlingen ved en senere anledning.

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: Hadde det vært slik at de andre organisasjonene hadde kommet til å bli rammet i særlig grad, hadde det selvsagt vært en annen vurdering.

Men det var nettopp den vurderingen vi gjorde, at dette er to organisasjoner, både Norges idrettsforbund og Den Norske Turistforening, som har spesielle posisjoner i det norske samfunnet. Det var selvfølgelig nærliggende å se på hvordan det ble gjort sist gang, da Senterpartiet selv satt i regjering. Jeg tenker slik at hvis dette er prinsipielt veldig utfordrende for Senterpartiet og de ikke vil være med på det, men mener at det burde vært en del av en statsbudsjettfinansiering, hadde det vel kanskje vært naturlig at Senterpartiet hadde prioritert det i sitt alternative budsjett – hvis man hadde ment at dette var veldig viktig?

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: Jeg må si at når vi nå diskuterer prinsipielle ting her og har et forslag – før vi vedtar budsjettet vårt – om at vi mener det finnes måter å finne penger til denne gaven på, er det en oppfordring til regjeringen. Det er en oppfordring til ministeren om å gå en annen vei. Jeg er helt sikker på at hadde hun villet det, kunne hun funnet de pengene, funnet en annen post.

Når det er sagt, er jeg også litt opptatt av en annen ting. Idrettsforbundet var én sak, denne saken gjelder Den Norske Turistforening. Er det absolutt ingen andre som vil kvalifisere til en sånn type gave i framtiden, tror statsråden?

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: Det er slik på Stortinget at hvis et parti mener at det er viktig å gjøre noe på en annen måte, særlig i en sak hvor man mener at regjeringen prioriterer på en feil måte – vi står jo for at dette er riktig, Senterpartiet mener at det burde vært statsbudsjettfinansiert – er det veldig merkelig at det ikke er viktig nok til at Senterpartiet prioriterer det i sitt eget statsbudsjett. Der ligger det ikke 150 mill. kr, så vidt jeg ser. Hvis man har ment at dette var svært prinsipielt problematisk, burde kanskje Senterpartiet vist at det var andre måter å gjøre det på.

Jeg kan ikke stå her og forskuttere hva senere kulturministere eller jeg som kulturminister vil foreta hvis et jubileum for en stor og folkekjær organisasjon i Norge måtte dukke opp. Den beslutningen får vi komme til når det blir aktuelt.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Vi kan legge merke til i statsrådens begrunnelse at det ble sett på tidligere praksis for å finne den beste modellen. Men noe av poenget i de kritiske merknadene som har kommet inn til komiteen og i høringsuttalelsene, er jo nettopp at det ikke skal settes presedens. Det er nettopp derfor det er viktig å framheve dette prinsippet i denne salen i dag, for det ser ut som om det er i ferd med å settes en presedens, hvis det er begrunnelsen at det er blitt gjort før. Hva annet kan presedens bety? Kanskje 0,5 pst. eller under er lite akkurat nå, men hvis dette blir presedens, kan det fort bli mer. Hvis man tar med alle de andre ordningene som blir flyttet inn i tippemiddeloverskuddet, blir det enda mindre penger.

Så må jeg bare påpeke den logiske bristen i begrunnelsen her, når statsrådens begrunnelse er at det ble gjort ... (presidenten klubber).

Presidenten: Da er tiden ute.

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: Det er vel slik at hvis noen starter å skape en presedens, er det vel den som gjør det for første gang. Da vil jeg bare minne om at det var med SV i regjering dette ble gjort.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Som jeg var i ferd med å redegjøre for, er den logiske bristen åpenbar når statsråden selv var kritisk til måten det ble gjort på i 2012, og nå viser til at den beste måten det har blitt gjort på før, var i 2012, nettopp fordi det ikke skal settes presedens. Jeg må spørre statsråden igjen hva som har blitt annerledes siden den gang. Hvorfor er det ikke skummelt nå å skape denne presedensen? Hva har endret statsrådens vurdering fra 2012 til i dag?

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: Min endring har vel kanskje vært at når jeg syntes det var riktig at vi skulle få til en slik prioritering og sette av så mye midler til en så folkekjær organisasjon som DNT er, som har så stor plass i vårt samfunn, så var det på et trangt statsbudsjett selvfølgelig større muligheter å få til denne gaven, denne summen, over tippemidlene.

Som kulturminister mener jeg at DNT fortjener denne gaven fordi de er med og ivaretar vår kulturarv. Dette er penger som skal gå til et fond som gjør at hyttene rundt omkring i fjellheimen, som er veldig kostbare og vanskelige å vedlikeholde, skal kunne bevares. Jeg mener DNT gjør en så viktig jobb for det norske samfunnet ved å gjøre det, at jeg ønsket å være sikker på at de fikk den summen som jeg mener de fortjener.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) []: Statsråden og jeg er helt enige om at det er helt på sin plass å gi en slik gave til Den Norske Turistforening, som betyr så mye for så utrolig mange mennesker.

Det står i innstillingen at dette må anses som Stortingets gave til Den Norske Turistforening. Deler statsråden dette synspunktet, at det er Stortinget og regjeringen som gir denne gaven, eller er det frivilligheten som i prinsippet gir denne gaven til Den Norske Turistforening?

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland []: Jeg er veldig glad for at Kristelig Folkeparti uttrykker så stor støtte til hva DNT betyr i det norske samfunnet, for friluftslivet, for helsen til folk og for aktiviteten, ikke minst – for bevaring av kulturarven vår.

Nå er det jo Stortinget som fatter beslutninger om de pengene DNT skal få i gave neste år, og overskuddet fra Norsk Tipping er med og finansierer det. Som jeg har sagt, er det ikke slik at de andre organisasjonene, særlig de små organisasjonene, som jeg vet at Kristelig Folkeparti er bekymret for, vil berøres. Det kan ikke framstilles sånn at vi tar fra andre frivillige, små organisasjoner og gir til DNT. Hvis det hadde skjedd ... (presidenten klubber).

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Arne Nævra (SV) []: Det er hyggelig at det ser ut til at jeg kan avrunde denne hyllesten til DNT, for det er meg en glede å ha en sånn mulighet til å hylle den organisasjonen.

Det er ikke mange som har hatt muligheten til å nytte hyttene til DNT så mye som jeg har gjort i mitt yrkesliv, når jeg har reist rundt i landet i naturfilmproduksjonsøyemed. 300 000 medlemmer har hatt anledning til det samme. Det er en fantastisk organisasjon. Ikke bare innbyr de til en flott hobby, til glede i naturen, men de innbyr til bevegelse, til mosjon, i naturens egne kulisser.

Sammen med andre organisasjoner som de jobber tett med, som Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund, har de utgitt flere rapporter om samfunnsgevinsten av mosjon – og i dette tilfellet mosjon ute i det fri. Faktisk viste den siste rapporten deres, fra Vista Analyse, at samfunnsgevinsten er rundt 80 mrd. kr i året, så sånn sett kunne vi kanskje tatt denne gaven til DNT fra helsebudsjettet.

Representanten og kollega Øvstegård har redegjort for forslaget fra SV og Senterpartiet om hvorfor vi ikke støtter forslaget om å bruke av tippemidlene. Det er av prinsipielle årsaker. Å henvise til at det har vært gjort en gang før, i 2012 – eller kanskje flere ganger – gjør det ikke bedre. Jeg satt ikke i salen på den tid, og jeg synes det høres ut som om det var feil også den gang – det må det være lov å si. Det er et feil prinsipp. Faktisk er det sånn at en direkte bevilgning fra statsbudsjettet hadde vært bedre. Det hadde vært mer ryddig, mer markert og kanskje også litt mer virkningsfullt som gave enn å henvise til tippemidlene. Det er en bedre markering av en gave. Da hadde det heller ikke vært noen debatt her i salen. Da hadde det vært en unison hyllest. Det hadde vært enda bedre for DNT.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.