Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2017

Dato: 15.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Vest-Agder fylke: Theodor Barndon Helland

  • For Akershus fylke: Mani Hussaini

  • For Hordaland fylke: Torill Selsvold Nyborg

  • For Oslo: Grunde Kreken Almeland

  • For Sør-Trøndelag fylke: Nisrin El Morabit

Representanten Solfrid Lerbrekk vil fremsette to representantforslag.

Solfrid Lerbrekk (SV) []: På vegner av representantane Audun Lysbakken, Nisrin El Morabit og meg sjølv har eg æra av å setja fram eit representantforslag om å setja eit tak på leiarlønningar i staten tilsvarande statsministeren sitt lønsnivå.

Og eg vil gjerne setja fram eit representantforslag til på vegner av dei same representantane – Audun Lysbakken, Nisrin El Morabit og meg sjølv – om tiltak for å sikra eit ryddig arbeidsliv.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.