Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om permisjon for representanten Hans Fredrik Grøvan fredag 28. september for å delta i De forente nasjoners 73. ordinære generalforsamling i New York

  • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torhild Bransdal fredag 28. september

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland

Presidenten: Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland er til stede og vil ta sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende to brev til Stortinget. Det første brevet, datert 13. august 2018, lyder:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. august 2018 kl. 1300 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Per Sandberg gis avskjed i nåde.

Society and media manager Harald Tom Nesvik utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik fortsetter i 50 pst. stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 13. august 2018 kl. 1500.»

Det andre brevet, datert 31. august 2018, lyder:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. august 2018 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Ketil Solvik-Olsen gis avskjed i nåde.

Statsråd Terje Søviknes gis avskjed i nåde.

Statsråd Jon Georg Dale overtar styret av Samferdselsdepartementet.

Stortingsrepresentant Bård André Hoksrud utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Statssekretærene Anders Bjørnsen Werp, Tommy Skjervold og Brage Baklien gis avskjed som statssekretærer for statsråd Ketil Solvik-Olsen og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Bård André Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed som statssekretær for statsråd Terje Søviknes og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Gruppeleder Anne Bramo konstitueres som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 31. august 2018 kl. 1400.»

Presidenten vil foreslå at de refererte brevene vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for henholdsvis Nordland og Telemark fylker, Dagfinn Henrik Olsen og Stine Margrethe Knutsdatter Olsen, har tatt sete som representanter for den tid representantene Kjell-Børge Freiberg og Bård Hoksrud er medlemmer av regjeringen.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg vil overbringe 18 kongelige proposisjoner.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg overbrakte 18 kgl. proposisjoner (se under Referat).