Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 301 L (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 4 [14:47:48]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i forbrukermerkeloven (Innst. 301 L (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.