Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Abid Q. Raja og Stefan Heggelund, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Kristian Torve, tar nå sete.

Statsråd Linda C. Hofstad Helleland overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken vil fremsette tre representantforslag.

Audun Lysbakken (SV) []: På vegne av representanten Bjørnar Moxnes og meg selv vil jeg sette fram forslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste.

På vegne av representantene Arne Nævra, Karin Andersen og meg selv vil jeg framsette forslag om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen. Gitt tidsperspektivet for den prosessen ber vi om hastebehandling i henhold til forretningsordenens § 39c.

Så vil jeg på vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og meg selv sette fram forslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekt de fortjener. Siden det ikke er levert som sak til Stortinget, vil jeg også der foreslå hastebehandling etter § 39c.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Ad voteringen torsdag 24. mai

Presidenten: Presidenten vil opplyse om at ved en inkurie ved voteringen torsdag 24. mai ble ikke utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker foreslått vedlagt protokollen. Presidenten vil derfor nå foreslå at redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse at møtet fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.