Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2018

Dato: 26.04.2018
President: Magne Rommetveit

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:45]

  Redegjørelse av utviklingsministeren om utviklingspolitikk

 • Sak nr. 2 [10:40:59]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul (Innst. 192 S (2017–2018), jf. Dokument 8:63 S (2017–2018))

 • Sak nr. 3 [11:22:04]

  Interpellasjon fra representanten Siv Henriette Jacobsen til kunnskaps- og integreringsministeren: «Mange norske kommuner grenser direkte mot Sverige. For disse kommunene er det praktisk og naturlig å løse flere av løpende oppgaver innen helse, infrastruktur og lennsmann i samarbeid med sine naboer på den andre siden av grensen. Ofte setter riksgrensen likevel store praktiske begrensninger for et slikt samarbeid, og manglende felles strukturer gjør at det blir vanskelig å løse oppgaver i fellesskap. Det er også en utfordring at de nasjonale myndigheter legger planer sine uten å ivareta behovet for samarbeid og infrastruktur over grensen. Hva kan regjeringen bidra med for at flere grensekommuner kan få redusert sine utfordringer og utløst sitt potensial gjennom en økt adgang til praktiske samarbeidsrelasjoner over grensen, og hvordan kan vi i fellesskap med svenske myndigheter etablere strukturer for å planlegge grensekryssende infrastruktur»?

 • Sak nr. 4 [11:57:00]

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) (Innst. 230 S (2017–2018), jf. Prop. 48 S (2017–2018))

 • Sak nr. 5 [11:57:30]

  Innstilling fra finanskomiteen om Redegjørelse fra stortingspresidenten om Stortingets byggeprosjekter (Innst. 231 S (2017–2018))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 12.48.