Stortinget - Møte torsdag den 12. april 2018

Dato: 12.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:58]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (Innst. 167 L (2017–2018), jf. Prop. 8 LS (2017–2018))

 • Sak nr. 2 [10:02:22]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (Innst. 168 S (2017–2018), jf. Prop. 8 LS (2017–2018))

 • Sak nr. 3 [10:35:05]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering (Innst. 208 S (2017–2018), jf. Dokument 8:71 S (2017–2018) og Dokument 8:75 S (2017–2018))

 • Sak nr. 4 [11:50:38]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Håndteringen av omorganiseringen i SSB (Innst. 199 S (2017–2018))

 • Sak nr. 5 [13:17:58]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Espen Barth Eide, Rigmor Aasrud og Else-May Botten om fjerning av gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp (Innst. 156 S (2017–2018), jf. Dokument 8:100 S (2017–2018))

 • Sak nr. 6 [13:59:12]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) (Innst. 154 L (2017–2018), jf. Prop. 37 L (2017–2018))

 • Sak nr. 7 [14:23:12]

  Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til fiskeriministeren: «Et av formålene med akvakulturloven er verdiskaping langs kysten. Det er et politisk mål å øke bearbeidingsgraden for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke den innenlandske verdiskapingen. Det planlegges nå å igangsette slakteribåter som etter slakting skal direktelevere til kontinentet. Dette vil kunne medføre at investeringer i arbeidsplasser knyttet til slakterivirksomhet og innenlandsk bearbeiding settes under press. Dersom vi kommer i den situasjon at disse båtene skal opereres med utenlandsk mannskap, levere direkte på kontinentet og på sikt muligens ha utenlandsk eierskap, er det lite motivasjon for kommuner til å stille sjøareal til disposisjon når det gir så få arbeidsplasser. Det er planlagt 1–2 slaktefartøy. Bør ikke konsekvensene evalueres før det eventuelt gis nye tillatelser, slik at vi sikrer større verdiskaping og norske arbeidsplasser?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 15.30.