Stortinget - Møte torsdag den 22. mars 2018

Dato: 22.03.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Innst. 144 S (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 5 [12:42:26]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2017 (Innst. 144 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.