Stortinget - Møte torsdag den 22. mars 2018

Dato: 22.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Odvar Nordli

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Den 9. januar gikk tidligere stortingsrepresentant Odvar Nordli fra Stange bort, 90 år gammel.

Han representerte Arbeiderpartiet og Hedmark i seks perioder på Stortinget – fra 1961 til 1985. I løpet av denne tiden var han bl.a. medlem og nestformann i kommunalkomiteen, formann i sosialkomiteen, medlem i samferdselskomiteen, utenriks- og konstitusjonskomiteen, landbrukskomiteen og forsvarskomiteen.

Fra våren 1971 til høsten 1972 var han kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering, og i fem år – fra 1976 til 1981 – var han Norges statsminister.

Odvar Nordlis hjerte banket for de små i samfunnet, men i vår politiske historie blir han stående som en av de store. Han vokste opp i mellomkrigstidens og okkupasjonstidens Norge, i en arbeiderfamilie på det klassedelte Hedmarken. Her ble hans samfunnsengasjement vekket, her knyttet han seg til arbeiderbevegelsen og gikk sin skole i organisasjonsarbeid, og her hadde han alltid sin tilhørighet.

Nordli beskrev seg selv som «en politisk håndverker», og det står mange milepæler etter hans håndverksarbeid. Arbeidsmiljøloven, sykelønnsordningen og loven om selvbestemt abort kom på plass i hans regjeringstid.

Samtidig var han statsminister i en krevende brytningstid. Tilbakeslaget i verdensøkonomien stilte store krav til en regjering og et parti som nektet å kompromisse på kravet om arbeid til alle. Den kalde krigen og atomvåpenpolitikken skapte hjemlige politiske spenninger også internt i partiet, med fløystrid og delt lederskap. Den relativt nye konfliktlinjen om vekst og vern samt økt selvbevissthet og stolthet i vår samiske befolkning toppet seg i striden rundt Alta-Kautokeino-utbyggingen.

Som politiker og statsmann fortjener Nordli vår respekt for det han sto i, og vår takknemlighet for alt det gode han fikk utrettet. I dag minnes vi ikke minst det kloke og varme mennesket med den lune humoren, som aldri glemte hvor han kom fra, og hvem han representerte.

Vi lyser fred over Odvar Nordlis minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Ingunn Foss, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Jenny Klinge og Heidi Nordby Lunde, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Terje Aasland vil framsette et representantforslag.

Terje Aasland (A) []: Det er en glede for meg å fremme et representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Dag Terje Andersen, Arild Grande og meg selv om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart.

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan vil framsette et representantforslag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug, Geir Jørgen Bekkevold og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom.

Presidenten: Representanten Ivar Odnes vil framsette et representantforslag.

Ivar Odnes (Sp) []: Eg vil på vegner av representantane Siv Mossleth, Marit Knutsdatter Strand og meg sjølv fremja eit forslag om behovsvurdering og utforming av helseattest for bilførarar over 75 år.

Presidenten: Representanten Siv Mossleth vil framsette et representantforslag.

Siv Mossleth (Sp) []: Jeg vil på vegne av representantene Steinar Ness, Ivar Odnes og meg selv fremme et representantforslag om et bedre flytilbud i hele landet gjennom endring i luftfartsavgiftene.

Presidenten: Representanten Tellef Inge Mørland vil framsette et representantforslag.

Tellef Inge Mørland (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad, Per Espen Stoknes, Bjørnar Moxnes og meg selv har jeg den glede å fremme et forslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling.

Presidenten: Representanten Steinar Reiten vil framsette et representantforslag.

Steinar Reiten (KrF) []: På vegne av representanten Tore Storehaug og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder.

Presidenten: Representanten Arne Nævra vil framsette et representantforslag.

Arne Nævra (SV) []: På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sverre Myrli, Siv Henriette Jacobsen, Nils Kristen Sandtrøen og meg selv har jeg gleden av framsette et forslag om å utarbeide konseptvalgutredninger på nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Gøteborg.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes vil framsette to representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: Jeg har gleden av å fremme et forslag på vegne av en noe uvanlig sammensetning, bestående av representantene Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle, Ketil Kjenseth og meg selv, om utarbeidelse av et detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind.

Jeg har også gleden av å fremme et forslag på vegne av meg selv om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at dagens møte fortsetter utover kl. 16.