Stortinget - Møte torsdag den 8. mars 2018

Dato: 08.03.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:45]

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Innst. 146 L (2017–2018), jf. Prop. 165 L (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:04:00]

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) (Innst. 145 S (2017–2018), jf. Prop. 166 S (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [10:43:44]

  Innstilling frå justiskomiteen om Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) (Innst. 147 L (2017–2018), jf. Prop. 161 L (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [10:56:41]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om ny straffebestemmelse som tydeliggjør at det er ulovlig å dele eller offentliggjøre bilder som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes og som øker strafferammen for å spre denne typen bilder uten samtykke (Innst. 139 S (2017–2018), jf. Dokument 8:79 S (2017–2018))

 • Sak nr. 5 [11:55:21]

  Interpellasjon fra representanten Knut Arild Hareide til utviklingsministeren: «Det er et mål for norsk bistand å bidra til at våre samarbeidsland blir mindre bistandsavhengige og bedre i stand til å finansiere sin egen velferd. Da er utvikling av bærekraftige skattesystem og bekjempelse av ulovlig kapitalflukt, hvitvasking og korrupsjon sentralt. Ifølge Center for Global Development kunne 8 av 10 personer som lever i ekstrem fattigdom, blitt løftet ut av denne ved at det ble utviklet bedre og mer rettferdige skattesystemer i lavinntektsland. Norge har påtatt seg minst å doble finansieringen av skatterelaterte utviklingstiltak innen 2020 i tråd med Addis Tax Initiative. Stikk i strid med dette ble programmet «skatt for utvikling» mer enn halvert fra 2016 til 2017. Utviklingsministeren har varslet en mer offensiv linje på dette området. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å styrke skatteadministrasjonen i samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl.13.11.